ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

Last updated: 2021-10-25  |  132 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

     ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะทำการจ้างเหมา ทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 จำนวน 1 งาน วงเงิน  958,335 บาท ( เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 5 เดือน ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้..............

  ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการ

  ประกวดราคาจ้างหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Powered by MakeWebEasy.com