ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม)

Last updated: 29 ก.พ. 2567  |  2938 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (เพิ่มเติม)

        ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๗ นั้น
        ด้วยมีนักเรียนสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ (English Program : EP) แผนการเรียนภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP) และแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program : IJP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (เพิ่มเติม) ดังนี้

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
      ๑. ประเภท และจำนวนนักเรียนที่รับสมัคร จำนวน ๔๗ คน
         ๑.๑ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP) จำนวน ๒๓ คน (รับเฉพาะนักเรียนชายเท่านั้น)
        ๑.๒ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP) อิงหลักเกณฑ์การสอบ CEFR จำนวน ๒๑ คน
        ๑.๓ ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP) อิงหลักเกณฑ์การสอบ HSK หรือห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program : IJP) อิงหลักเกณฑ์การสอบ JLPT จำนวน ๓ คน

  คุณสมบัติของผู้สมัคร    

        ๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
        ๒.๒ นักเรียนที่จะสมัครห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP) (รับเฉพาะนักเรียนชายเท่านั้น)
            ๒.๒.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉพาะภาคเรียนที่ ๑ ) ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕
            ๒.๒.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ๕ ภาคเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉพาะภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕  
       ๒.๓ นักเรียนที่จะสมัครห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
            ๒.๓.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เฉพาะภาคเรียนที่ ๑ ) ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕
           ๒.๓.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑–๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เฉพาะภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
       ๒.๔ นักเรียนที่จะสมัครห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP) หรือ ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program : IJP)
          ๒.๔.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เฉพาะภาคเรียนที่ ๑ ) ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕
          ๒.๔.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เฉพาะภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕
       ๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย
       ๒.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย         

  หลักฐานและการส่งเอกสารการสมัคร            
      ๓.๑ ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉพาะภาคเรียนที่ ๑ ) ด้านหน้าและด้านหลัง                
      ๓.๒ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
      ๓.๓ รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด ๑.๕ นิ้ว  จำนวน ๑ รูป (รูปถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) เป็นไฟล์ JPEG เพื่อสมัครในระบบออนไลน์                      
      ๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)
      ๓.๕ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น
      ๓.๖ ใบรับรองแพทย์ว่านักเรียนไม่เป็นโรคตาบอดสี ต้องเป็นผลตรวจของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

  กำหนดวันและเวลา
      ๔.๑  สมัครสอบออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th พร้อมพิมพ์เอกสารยืนยันการสมัคร
      ๔.๒ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ ตรวจสอบเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ และห้องสอบ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th
     ๔.๓  สอบวัดความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๒.๑๐ น. ๓ รายวิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมสัมภาษณ์
    ๔.๔  นักเรียนที่สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP) สอบภาคปฏิบัติ วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.– ๑๖.๐๐ น.
    ๔.๕  ประกาศผลสอบ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th
    ๔.๖ รายงานตัว วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
   ๔.๗ มอบตัวและชำระเงิน วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
   ๔.๘ กรณีไม่มารายงานตัว มอบตัวและชำระเงิน ตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

        
ให้ทำการ Download ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (เพิ่มเติม) 
เพื่อศึกษาทำความเข้าใจ เงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนถึงวันรับสมัคร


คลิกดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
ลง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ศึกษาขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่
ระบบเปิดรับสมัครวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม ๒๕๖๗
ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูล ติดตามสถานะผลการอนุมัติเป็น
"อนุมัติแล้ว"
ถือเป็นการสมัครที่สมบูรณ์ ในการสมัครควรเผื่อเวลาก่อนระบบปิดรับสมัคร 

(ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗
ระบบรับสมัครปิดเวลา ๑๖.๐๐ น.)

>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ระบบรับสมัครออนไลน์ <<ช่องทางการติดต่อสอบถามการรับสมัครสอบคัดเลือก
โทรศัพท์ ๐๒-๙๖๑-๘๘๙๑ ต่อ ๓๒๐, ๐๘๒-๖๖๐๓๔๘๘
(โครงการห้องเรียนพิเศษ)
หรือ ผ่านทาง QR Code Line ลิงค์https://lin.ee/ymNWZCG

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้