ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

Last updated: 9 มี.ค. 2567  |  19324 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

 ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

  แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

        ๑. จำนวนการรับสมัครในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แต่ละประเภท
               โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๔๐ คน เป็นจำนวน ๔๐๐ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
               ๑) นักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน จำนวน ๑๓๓  คน คัดเลือกโดยการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน
               ๒) นักเรียนประเภททั่วไป จำนวน ๑๙๕ คน คัดเลือกโดยการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน
               ๓) นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ จำนวน ๑๗ คน
               ๔) นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ จำนวน ๕๕ คน

        ๒. เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้แก่พื้นที่ ดังต่อไปนี้

        ๓. หลักฐานการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกประเภท
                (ให้ถ่ายสำเนาเอกสารต่าง ๆ พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับก่อนถ่ายรูป หรือสแกนหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เป็นไฟล์ PDF หรือ ไฟล์รูปภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแนบเอกสารหลักฐาน)

               ๑) สำเนาใบรับรอง (ใบปพ.๗ หรือ ใบปพ.๑) พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการยื่นสมัคร
               ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา-มารดา และผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการยื่นสมัคร
               ๓) สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้าน สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
               ๔) รูปถ่ายจำนวน ๑ รูป ขนาด ๑.๕ นิ้ว แนบพร้อมการยื่นสมัคร
               ๕) สำเนาเกียรติบัตรหรือหนังสือรับรองหรือหลักฐานประกอบอื่น ๆ พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการยื่นสมัคร (สำหรับนักเรียนที่สมัครประเภท ความสามารถพิเศษ กีฬา ดนตรี/ศิลปะ และด้านวิชาการอื่นๆ) แนบพร้อมการยื่นสมัคร
               ๖) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการยื่นสมัคร
                หมายเหตุ เอกสารการสมัครทุกฉบับ สแกนเป็นไฟล์เพื่ออัปโหลด (upload) เข้าระบบรับสมัครออนไลน์

       ๔. กำหนดวันรับสมัคร
              นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ 
                 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗
                 (สำหรับประเภทความสามารถพิเศษ ระบบปิดรับสมัคร เวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗) 
                 สมัครทางเว็บไซต์ https://reg.pawano.net/hwn2/ เท่านั้น

             นักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนประเภททั่วไป นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ
                 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ 
                 สมัครทางเว็บไซต์ https://reg.pawano.net/hwn2/ เท่านั้น
                 (วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ระบบปิดรับสมัคร เวลา ๑๖.๓๐ น.)

 

   แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

         ๑. จำนวนการรับสมัครในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แต่ละประเภท
                 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                 ๑) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประเภทโควตา
                 ๒) นักเรียนประเภททั่วไป จำนวน ๔๖ คน และนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ จำนวน ๒๒ คน รวมจำนวน ๖๘ คน ตามแผนการเรียน ดังต่อไปนี้
                     ๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
                        - เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ              รับจำนวน ๒๐ คน
                        - เน้นวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม      รับจำนวน  ๖ คน
                        - เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        รับจำนวน ๗ คน
                     ๒) แผนการเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์   รับจำนวน ๖ คน
                     ๓) แผนการเรียนบริหารธุรกิจ              รับจำนวน ๖ คน
                     ๔) แผนการเรียนอักษรศาสตร์     
                        - เน้นภาษาอังกฤษ                     รับจำนวน ๑๒ คน
                        - เน้นภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และเกาหลี    รับจำนวน  ๕ คน
                     ๕) แผนการเรียนศิลปกรรมศาสตร์การกีฬาและอาชีพ รับจำนวน ๖ คน
                        (เลือกเน้นนันทนาการและกีฬา ดนตรี ทัศนศิลป์ คหกรรม อุตสาหกรรม) 
***จำนวนนักเรียนที่รับอาจมากกว่าที่ประกาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน ม.3 เดิมที่ยืนยันสิทธิ์โควตา***
 
          ๒. หลักฐานการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกประเภท
                  (ให้ถ่ายสำเนาเอกสารต่าง ๆ พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับก่อนถ่ายรูป หรือสแกนหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เป็นไฟล์ PDF หรือ ไฟล์รูปภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแนบเอกสารหลักฐาน)
                  ๑) สำเนาใบรับรอง (ใบปพ.๗ หรือ ใบปพ.๑) พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการสมัคร
                  ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา-มารดา และผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-  มารดา พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการสมัคร     
                  ๓) รูปถ่าย จำนวน ๑ รูป ขนาด ๑.๕ นิ้ว แนบพร้อมการยื่นสมัคร
                  ๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการสมัคร
 
         ๓. กำหนดการรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกประเภท
                ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
                (วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ระบบปิดรับเวลา ๑๖.๓๐ น.)
                สมัครทางเว็บไซต์ https://reg.pawano.net/hwn2/ เท่านั้น
 
             หมายเหตุ
                - นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประเภทโควตา สามารถยื่นสมัครสอบ โดยเลือกแผนการเรียนอื่นที่ไม่ซ้ำกับสิทธิ์โควตาได้ ๑ แผนการเรียน หากสามารถสอบคัดเลือกได้ นักเรียนจะต้องสละสิทธิ์แผนโควตาเดิมทันที กรณีสอบไม่ผ่านการคัดเลือกจะต้องใช้สิทธิ์โควตาเดิมที่ทางโรงเรียนประกาศไว้แล้ว
               - นักเรียนเงื่อนไขพิเศษทุกคนต้องสมัครเหมือนนักเรียนทั่วไปทุกประการ กรณีไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 
  ให้ทำการ Download ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เพื่อศึกษาทำความเข้าใจ เงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน และจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนถึงวันรับสมัคร
  
 
 
การเตรียมเอกสารหลักฐานก่อนการสมัครออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ
ศึกษาขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่


 
เปิดระบบรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูล และติดตามสถานะผลการอนุมัติเป็น "อนุมัติแล้ว" ถือเป็นการสมัครที่สมบูรณ์
ในการสมัครควรเผื่อเวลาก่อนระบบปิดรับสมัคร

(ปิดระบบรับสมัครในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.)

 เฉพาะนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ม.1  
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เท่านั้น
(ระบบปิดรับ เวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗)
 
 >> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ระบบรับสมัครออนไลน์ <<
 
 
หมายเหตุ
     1. โรงเรียนรับสมัครนักเรียนช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
     2. สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
          ๐๒-๙๖๑-๘๘๙๑ ต่อ ๓๐๑ (ฝ่ายวิชาการ)
          ๐๒-๙๖๑-๘๘๙๑-๓ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
           ๐๘๔-๐๘๔๒๑๒๔ (ครูกิตติพงษ์ พลเจียก)
     3. หากไม่สามารถเข้าถึงระบบรับสมัครได้ ให้ติดต่อช่องทาง Line และ เพจ Facebook
          นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี https://www.facebook.com/Sot.Hwn
          https://lin.ee/qttIeyw
 

            

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้