ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Last updated: 20 มี.ค. 2566  |  30563 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

  แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

        ๑. จำนวนการรับสมัครในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แต่ละประเภท
               โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๔๐ คน เป็นจำนวน ๔๐๐ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
               ๑) นักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน จำนวน ๑๖๔ คน
               ๒) นักเรียนประเภททั่วไป จำนวน ๑๖๔ คน คัดเลือกโดยการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน
               ๓) นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ จำนวน ๑๗ คน แบ่งออกเป็น
                  - ด้านกีฬาวอลเลย์บอล       จำนวน ๕ คน
                  - ด้านกีฬาทั่วไป              จำนวน ๒ คน     
                  - ด้านดนตรี/ศิลปะ           จำนวน ๗ คน
                  - ด้านวิชาการ                จำนวน ๓ คน
              ๔) นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ   จำนวน ๕๕ คน

        ๒. เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้แก่พื้นที่ ดังต่อไปนี้

        ๓. หลักฐานการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกประเภท
                (ให้ถ่ายสำเนาเอกสารต่าง ๆ พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับก่อนถ่ายรูป หรือสแกนหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เป็นไฟล์ PDF หรือ ไฟล์รูปภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแนบเอกสารหลักฐาน)

               ๑) สำเนาใบรับรอง (ใบปพ.๗ หรือ ใบปพ.๑) พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการยื่นสมัคร
               ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา-มารดา และผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการยื่นสมัคร
               ๓) สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้าน สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
               ๔) รูปถ่ายจำนวน ๑ รูป ขนาด ๑.๕ นิ้ว แนบพร้อมการยื่นสมัคร
               ๕) สำเนาเกียรติบัตรหรือหนังสือรับรองหรือหลักฐานประกอบอื่น ๆ พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการยื่นสมัคร (สำหรับนักเรียนที่สมัครประเภท ความสามารถพิเศษ กีฬา ดนตรี/ศิลปะ และด้านวิชาการอื่นๆ) แนบพร้อมการยื่นสมัคร
               ๖) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการยื่นสมัคร
                หมายเหตุ เอกสารการสมัครทุกฉบับสแกนเป็นไฟล์เพื่ออัปโหลดเข้าระบบรับสมัครออนไลน์

       ๔. กำหนดวันรับสมัคร
              นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ 
                 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖
                 (สำหรับประเภทความสามารถพิเศษ ระบบปิดรับเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖) 
สมัครทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th เท่านั้น  

             นักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนประเภททั่วไป นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ
                 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 
                 สมัครทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th เท่านั้น
                 (วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ระบบปิดรับเวลา ๑๖.๓๐ น.)

 

   แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

         ๑. จำนวนการรับสมัครในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แต่ละประเภท
                 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                 ๑) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประเภทโควตา
                 ๒) นักเรียนประเภททั่วไป จำนวน ๒๘ คน และนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ จำนวน ๒๐ คน รวมจำนวน ๔๘ คน 
ตามแผนการเรียน ดังต่อไปนี้
                     ๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
                        - เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ              รับจำนวน ๙ คน
                        - เน้นวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม      รับจำนวน ๒ คน
                        - เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        รับจำนวน ๒ คน
                     ๒) แผนการเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์   รับจำนวน ๒ คน
                     ๓) แผนการเรียนบริหารธุรกิจ              รับจำนวน ๑๕ คน
                     ๔) แผนการเรียนอักษรศาสตร์     
                        - เน้นภาษาอังกฤษ                     รับจำนวน ๒ คน
                        - เน้นภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น            รับจำนวน ๘ คน
                     ๕) แผนการเรียนศิลปกรรมศาสตร์การกีฬาและอาชีพ รับจำนวน ๘ คน
                        (เลือกเน้นนันทนาการและกีฬา ดนตรี ทัศนศิลป์ คหกรรม อุตสาหกรรม) 
***จำนวนนักเรียนที่รับอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการสละสิทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประเภทโควตา**
 
          ๒. หลักฐานการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกประเภท
                  (ให้ถ่ายสำเนาเอกสารต่าง ๆ พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับก่อนถ่ายรูป หรือสแกนหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เป็นไฟล์ PDF หรือ ไฟล์รูปภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแนบเอกสารหลักฐาน)
                  ๑) สำเนาใบรับรอง (ใบปพ.๗ หรือ ใบปพ.๑) พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการสมัคร
                  ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา-มารดา และผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-  มารดา พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการสมัคร     
                  ๓) รูปถ่าย จำนวน ๑ รูป ขนาด ๑.๕ นิ้ว แนบพร้อมการยื่นสมัคร
                  ๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แนบพร้อมการสมัคร
 
         ๓. กำหนดการรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกประเภท
                ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
                (วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ระบบปิดรับเวลา ๑๖.๓๐ น.)
                สมัครทางเว็บไซต์ www.hwn.ac.th เท่านั้น
 
             หมายเหตุ
                - นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โควตา สามารถยื่นสมัครสอบ โดยเลือกแผนการเรียนอื่นที่ไม่ซ้ำกับสิทธิ์โควตาได้ ๑ แผน หากสามารถสอบคัดเลือกได้ นักเรียนจะต้องสละสิทธิ์แผนโควตาเดิมทันที กรณีสอบไม่ผ่านการคัดเลือกจะต้องใช้สิทธิ์โควตาเดิมที่ทางโรงเรียนประกาศไว้แล้ว
               - นักเรียนเงื่อนไขพิเศษทุกคนต้องสมัครเหมือนนักเรียนทั่วไปทุกประการ กรณีไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 
ให้ทำการ Download ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เพื่อศึกษาทำความเข้าใจ เงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน และจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนถึงวันรับสมัคร
 
 
การเตรียมเอกสารหลักฐานก่อนการสมัครออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ
ศึกษาขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่


 
เปิดระบบรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูล และติดตามสถานะผลการอนุมัติเป็น "อนุมัติแล้ว" ถือเป็นการสมัครที่สมบูรณ์
ในการสมัครควรเผื่อเวลาก่อนระบบปิดรับสมัคร

(ปิดระบบรับสมัครในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.)

 เฉพาะนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ม.1  
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖  น. เท่านั้น
(ระบบปิดรับเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖)
 
 
หมายเหตุ
     1. โรงเรียนรับสมัครนักเรียนช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
     2. สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
          ๐๒-๙๖๑-๘๘๙๑ ต่อ ๓๐๑ (ฝ่ายวิชาการ)
          ๐๒-๙๖๑-๘๘๙๑-๓ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
           ๐๘๔-๐๘๔๒๑๒๔ (ครูกิตติพงษ์ พลเจียก)
     3. หากไม่สามารถเข้าถึงระบบรับสมัครได้ ให้ติดต่อช่องทาง Line และ เพจ Facebook
          นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี https://www.facebook.com/Sot.Hwn
          https://lin.ee/qttIeyw
 

            

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้