ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

Last updated: 24 ก.พ. 2566  |  22999 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

       กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุญาตให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น โดยการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในด้านดังกล่าวเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จะแยกจากการรับนักเรียนปกติทั่วไป เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP)  ด้านภาษาอังกฤษ (English Program : EP) และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) ด้านภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP) และด้านภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program : IJP) ดังนี้

 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
         ๑. ประเภท และจำนวนนักเรียนที่รับสมัคร  จำนวน ๑๖๘ คน
             ๑.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Intensive Program : IP) ตามแนวทาง สอวน. จำนวน ๗๒ คน
             ๑.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP) จำนวน ๓๖ คน
             ๑.๓ โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ (English Program : EP) อิงหลักเกณฑ์การสอบ CEFR จำนวน ๖๐ คน 
         ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          ๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หรือ เทียบเท่า
          ๒.๒ นักเรียนที่จะสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) ตามแนวทาง สอวน.
            ๒.๒.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๔ ภาคเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
            ๒.๒.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ๔ ภาคเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕  ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
          ๒.๓ นักเรียนที่จะสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP) รับเฉพาะนักเรียนชายเท่านั้น
            ๒.๓.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๔ ภาคเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
            ๒.๓.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๔ ภาคเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
          ๒.๔ นักเรียนที่จะสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
            ๒.๔.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๔ ภาคเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
            ๒.๔.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๔ ภาคเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
          ๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย
          ๒.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
         ๓. หลักฐานและการส่งเอกสารการรับสมัคร                
          ๓.๑ ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ๔ ภาคเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ (ด้านหน้าและด้านหลัง)
          ๓.๒ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
          ๓.๓ รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (รูปถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) เป็นไฟล์ JPEG เพื่อสมัครในระบบออนไลน์
          ๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
          ๓.๕ ใบรับรองแพทย์ว่านักเรียนไม่เป็นโรคตาบอดสี เฉพาะโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP) เท่านั้น
          ๓.๖ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น
          ๓.๗ เอกสารที่เป็นสำเนา ผู้ปกครองต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
          ๓.๘ ค่าดำเนินการสมัครสอบ ๑๐๐ บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๑๔๗-๑-๐๓๖๖๓-๔ ชื่อบัญชี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี พร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อแนบในระบบรับสมัคร 
(หากผลการสมัครไม่ถูกอนุมัติเนื่องจากคุณสมบัติผู้สมัครไม่ครบ หรือขาดเอกสารประกอบใด ๆ ทางโรงเรียนจะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี)
          ๓.๙ แนบไฟล์เอกสารหลักฐานทั้งหมดในระบบการรับสมัครให้ครบถ้วน

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
         ๑. ประเภท และจำนวนนักเรียนที่รับสมัคร จำนวน ๖๙ คน                 
          ๑.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) ตามหลักสูตร สอวน. รับจำนวน ๒๕ คน
          ๑.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ (English Program : EP) อิงหลักเกณฑ์การสอบ CEFR รับจำนวน ๑๙ คน
          ๑.๓ โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP) อิงหลักเกณฑ์การสอบ HSK หรือ โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program : IJP) อิงหลักเกณฑ์การสอบ JLPT รับจำนวน ๒๕ คน
          ***หมายเหตุ : จำนวนนักเรียนที่รับอาจมากกว่าที่ประกาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน ม.๓ เดิมที่ยืนยันสิทธิ์***
         ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร                 
               ๒.๑  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
               ๒.๒  นักเรียนที่จะสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) ตามแนวทาง สอวน.
                     ๒.๒.๑  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉพาะภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕
                     ๒.๒.๒  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉพาะภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  
               ๒.๓  นักเรียนที่จะสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
                     ๒.๓.๑  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เฉพาะภาคเรียนที่ ๑ ) ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕
                     ๒.๓.๒  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉพาะภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
                     ๒.๓.๓  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ๕ ภาคเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉพาะภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ 
               ๒.๔  นักเรียนที่จะสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP) หรือโครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program : IJP)
                     ๒.๔.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ เฉพาะภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕
                     ๒.๔.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉพาะภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕
               ๒.๕  มีความประพฤติเรียบร้อย
               ๒.๖  ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

         ๓. หลักฐานและการส่งเอกสารการรับสมัคร                
          ๓.๑ ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉพาะภาคเรียนที่ ๑)
          ๓.๒ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
          ๓.๓ รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด ๑.๕ นิ้ว  จำนวน ๑ รูป (รูปถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) เป็นไฟล์ JPEG เพื่อสมัครในระบบออนไลน์                  
          ๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง  
          ๓.๕ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น
          ๓.๖ เอกสารที่เป็นสำเนา ผู้ปกครองต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
          ๓.๗ ค่าดำเนินการสมัครสอบ ๑๐๐ บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๑๔๗-๑-๐๓๖๖๓-๔ ชื่อบัญชี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี พร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อแนบในระบบรับสมัคร
(หากผลการสมัครไม่ถูกอนุมัติเนื่องจากคุณสมบัติผู้สมัครไม่ครบ หรือขาดเอกสารประกอบใด ๆ ทางโรงเรียนจะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี)
          ๓.๘ แนบไฟล์เอกสารหลักฐานทั้งหมดในระบบการรับสมัครให้ครบถ้วน

ให้ทำการ Download ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เพื่อศึกษาทำความเข้าใจ เงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนถึงวันรับสมัคร

คลิกดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
ลง วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ศึกษาขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่

ระบบเปิดรับสมัครวันที่ ๑๔ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูล ติดตามสถานะผลการอนุมัติเป็น "อนุมัติแล้ว"
ถือเป็นการสมัครที่สมบูรณ์ ในการสมัครควรเผื่อเวลาก่อนระบบปิดรับสมัคร 

(ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระบบรับสมัครปิดเวลา ๑๖.๓๐ น.)

>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ระบบรับสมัครออนไลน์ <<


ช่องทางการติดต่อสอบถามการรับสมัครสอบคัดเลือก
โทรศัพท์ ๐๒-๙๖๑-๘๘๙๑ ต่อ ๓๒๐, ๐๘๔-๒๑๙๕๒๔๔ (โครงการห้องเรียนพิเศษ)
หรือ ผ่านทาง QR Code Line ลิงค์ : https://lin.ee/ymNWZCG


  แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี


 

สถิติจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ 4
ปีการศึกษา 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้