ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Last updated: 2022-02-22  |  1057 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

     ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ พร้อมปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น

     เพื่อให้การดําเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้บริการตอบข้อซักถาม อํานวยความสะดวก รับเรื่องร้องเรียน และทําความเข้าใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

Powered by MakeWebEasy.com