ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และแก้ไขเพิ่มเติม

Last updated: 20 มี.ค. 2566  |  49488 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และแก้ไขเพิ่มเติม

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

       กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุญาตให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น โดยการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในด้านดังกล่าวเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะแยกจากการรับนักเรียนปกติทั่วไป เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP)  ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (Intensive English Program : IEP) และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (IEP) ด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP) และด้านภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program : IJP) ดังนี้

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
         ๑. ประเภท และจำนวนนักเรียนที่รับสมัคร  จำนวน ๑๗๔ คน
          ๑.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) ตามแนวทาง สอวน.จำนวน ๖๙ คน
          ๑.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP) จำนวน ๓๖ คน
          ๑.๓ โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (Intensive English Program : IEP) อิงหลักเกณฑ์การสอบ CEFR จำนวน ๖๙ คน
         ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          ๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือ เทียบเท่า
          ๒.๒ นักเรียนที่จะสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) ตามแนวทาง สอวน.
            ๒.๒.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๔ ภาคเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
            ๒.๒.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ๔ ภาคเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕  ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
          ๒.๓ นักเรียนที่จะสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP) ต้องเป็นนักเรียนชาย
            ๒.๓.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๔ ภาคเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
            ๒.๓.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ๔ ภาคเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
          ๒.๔ นักเรียนที่จะสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (Intensive English Program : IEP)
            ๒.๔.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๔ ภาคเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
            ๒.๔.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ๔ ภาคเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
          ๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย
          ๒.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย


         ๓. หลักฐานและการส่งเอกสารการรับสมัคร                
          ๓.๑ ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ๔ ภาคเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ด้านหน้าและด้านหลัง)
          ๓.๒ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
          ๓.๓ รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (รูปถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) เป็นไฟล์ JPEG เพื่อสมัครในระบบออนไลน์
          ๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
          ๓.๕ ใบรับรองแพทย์ว่านักเรียนไม่เป็นโรคตาบอดสี เฉพาะโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เตรียมทหารและแพทย์ (Intensive Program : IP) เท่านั้น
          ๓.๖ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น
          ๓.๗ เอกสารที่เป็นสำเนา ผู้ปกครองต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
          ๓.๘ ค่าดำเนินการสมัครสอบ ๑๐๐ บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๑๔๗-๑-๐๓๖๖๓-๔ ชื่อบัญชี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อแนบในระบบรับสมัคร
          ๓.๙ แนบไฟล์เอกสารหลักฐานทั้งหมดในระบบการรับสมัครให้ครบถ้วน

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
         ๑. ประเภท และจำนวนนักเรียนที่รับสมัคร จำนวน ๔๔ คน                 
          ๑.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) ตามหลักสูตร สอวน. รับจำนวน ๒๑ คน
          ๑.๒ โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (Intensive English Program : IEP) อิงหลักเกณฑ์การสอบ CEFR รับจำนวน ๙ คน
          ๑.๓ โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP) อิงหลักเกณฑ์การสอบ HSK หรือ โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program : IJP) อิงหลักเกณฑ์การสอบ JLPT รับจำนวน ๑๔ คน
          ***หมายเหตุ : จำนวนนักเรียนที่รับอาจมากกว่าที่ประกาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน ม.3 เดิมที่ยืนยันสิทธิ์***
         ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร                 
          ๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
          ๒.๒ นักเรียนที่จะสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) ตามแนวทาง สอวน.
             ๒.๒.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉพาะภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
             ๒.๒.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ๕ ภาคเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉพาะภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  
          ๒.๓ นักเรียนที่จะสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (Intensive English Program : IEP)
             ๒.๓.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉพาะภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
             ๒.๓.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉพาะภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
          ๒.๔ นักเรียนที่จะสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP) หรือโครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program : IJP)
             ๒.๔.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เฉพาะภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
             ๒.๔.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉพาะภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
          ๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย
          ๒.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

         ๓. หลักฐานและการส่งเอกสารการรับสมัคร                
          ๓.๑ ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ๕ ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉพาะภาคเรียนที่ ๑)
          ๓.๒ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
          ๓.๓ รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด ๑.๕ นิ้ว  จำนวน ๑ รูป (รูปถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) เป็นไฟล์ JPEG เพื่อสมัครในระบบออนไลน์                  
          ๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง  
          ๓.๕ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น
          ๓.๖ เอกสารที่เป็นสำเนา ผู้ปกครองต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
          ๓.๗ ค่าดำเนินการสมัครสอบ ๑๐๐ บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๑๔๗-๑-๐๓๖๖๓-๔ ชื่อบัญชี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อแนบในระบบรับสมัคร
          ๓.๘ แนบไฟล์เอกสารหลักฐานทั้งหมดในระบบการรับสมัครให้ครบถ้วน

ให้ทำการ Download ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา ๒๕๖๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เพื่อศึกษาทำความเข้าใจ เงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนถึงวันรับสมัคร

คลิกดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

Download ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม ลง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ศึกษาขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่

ระบบเปิดรับสมัครวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูล ติดตามสถานะผลการอนุมัติเป็น "อนุมัติแล้ว" ถือเป็นการสมัครที่สมบูรณ์ ในการสมัครควรเผื่อเวลาก่อนระบบปิดรับสมัคร (วันสุดท้าย ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.)

>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ระบบรับสมัครออนไลน์ <<


ช่องทางการติดต่อรับสมัครสอบคัดเลือก
โทรศัพท์ ๐๒-๙๖๑-๘๘๙๑ ต่อ ๓๒๐, ๐๖๕-๖๒๔๙๑๐๓ (โครงการห้องเรียนพิเศษ)
หรือ ผ่านทาง QR Code Line ลิงค์ : https://lin.ee/ymNWZCGสถิติจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษา ม.1, ม.4 (ที่ผ่านการอนุมัติการสมัครแล้ว)
โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น.
 สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่นี่

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้