ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม ห้องเรียนปกติ ประเภทคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควตา)

Last updated: 20 มี.ค. 2566  |  5325 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม ห้องเรียนปกติ ประเภทคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควตา)

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม ห้องเรียนปกติ
ประเภทคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควตา)
...............................................................................................................


           เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วมสร้างโอกาสที่เป็นธรรมและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการป้องกันทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาและมติคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จึงกำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควตา) ดังนี้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้