รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานแนะแนว ปีการศึกษา 2564

Last updated: 20 มี.ค. 2566  |  1835 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานแนะแนว  ปีการศึกษา  2564

            ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มงานแนะแนว ด้วยงบประมาณรายได้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน  ๑  อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
            ๑.  เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา
                    จ้างในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
            ๒.  ปฏิบัติติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
            ๓.  ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
            ๔.  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
                        ๔.๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์/สาขาจิตวิทยาแนะแนว หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                        ๔.๒ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
                        ๔.๓ เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง  การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
                        ๔.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
                        ๔.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
                        ๔.๖ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด
                        ๔.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
                        ๔.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
                        ๔.๙ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                        ๔.๑๐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                        ๔.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                        ๔.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
                        ๔.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
                        ๔.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยท่าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
            ๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
            เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางอีเมล guidance@hwn.ac.thและpersonal.hwn@hwn.ac.th (ส่งทั้ง ๒ อีเมล)
            ๖.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก
             เอกสารทุกฉบับให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันทำสัญญา และสำเนาภาพถ่าย  จำนวน ๑ ชุด
                       ๖.๑ หลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา / หนังสือรับรอง    จำนวน  ๑  ฉบับ
                       ๖.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว  ไม่เกิน ๑ ปี จำนวน  ๒ ใบ
                       ๖.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                        จำนวน ๑ ฉบับ
                        ๖.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน ๑ ฉบับ
                        ๖.๕ สำเนาใบรายงานผลทางการศึกษา  (Transcript)   จำนวน ๑ ฉบับ
                        ๖.๖ ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง                          จำนวน ๑ ฉบับ
                        ๖.๗ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) (เอกสารทุกฉบับให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันทำสัญญาด้วย)
            ๗.การยื่นใบสมัคร
                        ๗.๑  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครท้ายประกาศ พิมพ์ใบสมัคร และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นสมัคร ส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล guidance@hwn.ac.th และpersonal.hwn@hwn.ac.th
                        ๗.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ในใบสมัคร พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
            ๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.hwn.ac.th
            ๙. วิธีการคัดเลือก
                        ๙.๑  การสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน
                       ๙.๒  คัดเลือกโดยประเมินความความเหมาะสมกับตำแหน่งและการสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน

 *** ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม และจะประกาศ เรียงตามลำดับที่ จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
        ๑๐. กำหนดการสอบ
     ดำเนินการคัดเลือกประเมินความความเหมาะสมกับตำแหน่งและการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ดังนี้

วัน/เดือน/ปี
การดำเนินการหมายเหตุ
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๐๐  น.   สอบปฏิบัติ
เวลา  ๑๑.๐๐  น.   สอบสัมภาษณ์
สอบออนไลน์
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  ประกาศผลการคัดเลือกกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  การทำสัญญาจ้าง / เริ่มปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล          ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ทางอีเมล  guidance@hwn.ac.th และ personal.hwn@hwn.ac.th โทร. ๐๒-๙๖๑-๘๘๙๑-๓ ต่อ ๒๐๐หรือ๐๙๒-๒๖๓-๘๕๘๒ (ครูสายใจ)  ในวันและเวลาราชการ

อ่านประกาศเพิ่มเติม

    รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานแนะแนว ปีการศึกษา 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้