รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มงานห้องสมุด ปีการศึกษา 2564

Last updated: 20 มี.ค. 2566  |  2379 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มงานห้องสมุด  ปีการศึกษา 2564

          ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มงานห้องสมุด ด้วยงบประมาณรายได้สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 อัตรา โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา
          จ้างในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
2. ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียน
3. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
          3.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี (สาขาวิชาเอก บรรณารักษศาสตร์ หรือ วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
          3.2 มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
          3.3เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
          3.4 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
          3.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนด
          3.6 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
          3.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          3.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          3.9ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          3.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          3.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
          3.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอื่น
          3.13 ไม่เป็นผู้เคยท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
          3.14 มีความสามารถด้านบรรณารักษ์ และมีใจรักในการบริการงานห้องสมุด
          3.15 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ทางอีเมล rohkobkah1@gmail.com และ personal.hwn@hwn.ac.th
5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก
เอกสารทุกฉบับให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันทำสัญญาและสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด
          5.1 หลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา / หนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
          5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ จำนวน 2 ใบขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไม่เกิน 1 ปี
          5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
          5.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ฉบับ
          5.5 ส าเนาใบรายงานผลทางการศึกษา (Transcript) จ านวน ๑ ฉบับ
          5.6 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จำนวน ๑1 ฉบับ
          5.7 หลักฐานอื่น ๆเช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) (เอกสารทุกฉบับให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันท าสัญญาด้วย)
6.การยื่นใบสมัคร
          6.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครท้ายประกาศ พิมพ์ใบสมัคร และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อก ากับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่
นำมายื่นสมัครส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล rohkobkah1@gmail.com และ personal.hwn@hwn.ac.th
(ส่งทั้ง 2 อีเมล)
          6.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ในใบสมัคร พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
7.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายใน
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. ทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.hwn.ac.th

อ่านประกาศเพิ่มเติม

 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มงานห้องสมุด ปีการศึกษา 2564  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้