รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2564

Last updated: 20 มี.ค. 2566  |  1533 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา  2564

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา  2564
**********************************

                   ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   หอวัง  นนทบุรี    มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
เป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน  1  อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้


          1.  เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา  จ้างในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564  
          2.  ปฏิบัติติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          3.  ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          4.  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
               4.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
               4.2. มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
               4.3. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
               4.4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
               4.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
               4.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
               4.7 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
               4.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
               4.9 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
               4.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
               4.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
               4.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
               4.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
               4.14 ไม่เป็นผู้เคยท่าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

          5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒9 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ทางอีเมล personal.hwn@gmail.com
          6.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเอกสารทุกฉบับให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันทำสัญญา และสำเนาภาพถ่าย จำนวน ๑ ชุด
               6.1 หลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา / หนังสือรับรอง                              จำนวน  1  ฉบับ
               6.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  ไม่เกิน ๑ ปี จำนวน  2  ใบ
               6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                จำนวน ๑ ฉบับ
               6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน                                                            จำนวน ๑ ฉบับ
               6.5 สำเนาใบรายงานผลทางการศึกษา  (Transcript)                            จำนวน ๑ ฉบับ
               6.6 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง                                                       จำนวน ๑ ฉบับ
               6.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) (เอกสารทุกฉบับให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันทำสัญญาด้วย)

           7.การยื่นใบสมัคร
               7.1  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครท้ายประกาศ พิมพ์ใบสมัคร และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นสมัคร ส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล personal.hwn@gmail.com
               7.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ในใบสมัคร พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
          8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  เวลา 18.00 น. ทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.hwn.ac.th

**********อ่านประกาศต่อและดาวน์โหลดใบสมัคร**********

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้