รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

Last updated: 20 มี.ค. 2566  |  41798 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)


ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 

   ตามประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (IP) ด้านภาษาอังกฤษ (IEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (IP) ด้านภาษาอังกฤษ (IEP) ด้านภาษาจีน (ICP) ด้านภาษาญี่ปุ่น (IJP) และด้านภาษาเกาหลี (IKP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564

  เนื่องจากตามประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีข้อความคลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขประกาศรายละเอียดใหม่ ดังนี้

 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุญาตให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในลักษณะของห้องเรียนพิเศษ เพื่อแยกการรับนักเรียนที่มีความสามารถ จากการรับนักเรียนปกติทั่วไป และเพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพุทธศักราช 2555 (สสวท.) ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) ด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) ด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP) ด้านภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program : IJP) ดังนี้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   จำนวนนักเรียนที่จะรับ
     1. ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) ตามแนวทางสอวน.  จำนวน 69 คน
     2. ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) เตรียมทหาร  จำนวน 36 คน
     3. ห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) อิงหลักเกณฑ์การสอบ CEFR จำนวน 71 คน

   คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือ เทียบเท่า
     2. นักเรียนที่จะสมัครห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (IP) ตามแนวทางสอวน. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
     3. นักเรียนที่จะสมัครห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IP) เตรียมทหาร เป็นนักเรียนชาย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
     4. นักเรียนที่จะสมัครห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
     5. มีความประพฤติเรียบร้อย
     6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

   หลักฐานการสมัคร
     
1. หลักฐานการจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ หลักฐานที่กำลังแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2563 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ใบ ปพ.7 พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
     2. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
     3. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล เป็นต้น พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
     4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน และบิดามารดา/ผู้ปกครอง พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
     5. สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
     6. ใบรับรองแพทย์ว่านักเรียนไม่เป็นโรคตาบอดสี (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ เตรียมทหาร)


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   จำนวนนักเรียนที่จะรับ
     1. ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Intensive Program :IP) ตามหลักสูตรสอวน.  รับจำนวน 49 คน
     2. ห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) รับจำนวน 1 คน
     3. ห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP) หรือเน้นด้านภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program: IJP) รับจำนวน 26 คน
***หมายเหตุ*** : จำนวนนักเรียนที่รับอาจมากกว่าที่ประกาศ ขึ้นกับจำนวนนักเรียน ม.3 เดิมที่ยืนยันสิทธิ์

   คุณสมบัติของผู้สมัคร
     
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
     2. นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive Program : IP) ตามแนวทางสอวน. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และภาคเรียนที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และภาคเรียนที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ำกว่า 3.00
     3. นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และภาคเรียนที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และภาคเรียนที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ำกว่า 3.00
     4. นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP) และด้านภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program : IJP) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ภาคเรียนที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ำกว่า 3.00
     5. มีความประพฤติเรียบร้อย
     6. ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

   หลักฐานการสมัคร
     
1. หลักฐานการจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ เทียบเท่า หรือ หลักฐานที่กำลังแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ (ใบ ปพ. 7) พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
     2. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวกในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
     3. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
     4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน และบิดามารดา/ผู้ปกครอง พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

อ่านประกาศต่อ คลิกปุ่มด้านล่าง 

อ่านประกาศเพิ่มเติม


ศึกษาขั้นตอนการรับสมัครเรียนออนไลน์ คลิกปุ่มด้านล่าง

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์  ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

  

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้