กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

image
นายธนัสฆ์  จงปัญญานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
image
นางสาวอัชฌา  เทพวงศ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
image
นางสาวณัฎฐ์หทัย  ยอดเมือง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
image
นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพย์พ่วง
image
นางน้ำค้าง  วีระวัฒนวงศ์
image
นางสาวพรชนก    บุญแจ้ง
image
ว่าที่ ร.ต.ศุภณัฐ    ชัยฤทธิ์
image
นางสาวสิริเพ็ญ  เสารัมณี
image
นางสาวสุรีรัตน์   พรกมลพรรณ
image
นางสาวศิริพรทาสมบูรณ์
image
นางสาวกุลวดี  สันติกุล
image
นายณัฐพงษ์  กรุมรัมย์
image
นายธนกร  หงษ์วิหค
image
นายธีรปพน  ปาลี
image
นางสาววิลาวัณย์  สงขำ
image
นาวสาววิภาภรณ์     พนมพงษ์
image
นายธีรชาติ คลังนุช
Powered by MakeWebEasy.com