กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
วิทยาศาสตร์
image
นางนภัสวรรณ  นามวงษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
image
นางกิตติมา    ธีรสรเดช
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
image
นายนาวิน   มดตะน้อย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
image
นางกัญญามาศ   ศิริจำปา
image
นางมาลิสา   เครือเนตร
image
นางกุลกาญจน์   ชัยขรรค์เมือง
image
นางญาณิศา    อัศวทรงพล
image
นางปภาวี    ลิขิตบุญฤทธิ์
image
นางพิมนุชา    อู๊ดเจริญ
image
นางสาวกนกนันท์  ก้านทอง
image
นางจิราพร  ญานเพิ่ม
image
นางสาวชนกกมล  ลาภหลาย
image
นางสาวชลิสรา   ทรัพย์เกษร์วงษ์
image
นางสาวเสาวภาคส์  แสงสว่าง
image
นางสาวพัชรินทร์  หยกพิทักษ์โชค
image
นางสาวพิชชาภา  ผกาผล
image
นางสาวสุคนธา    บุญลือ
image
นางสาวสุวิมล  อนันต์ทวีรัชต์
image
นางสาวสิริกรณ์   สร้อยศิรินุกูล
image
นางสาวพิสมัย    ขันโมลี
image
นายอนุกูล  อันอาษา
image
นางสาวจินตนา  แก้วพวง
image
นางสาวนันทภัค   ทศคำไสย
image
นางสาวสราลีวรรณ   ขุมทอง
คอมพิวเตอร์
image
นางสาวปาริชาต  เกษเจริญคุณ
หัวหน้ากลุ่มวิชา
แฟ้มสะสมผลงาน    
image
นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์สุข
รองหัวหน้ากลุ่มวิชา
image
นายชโลทร   เอี่ยมโวทาน
image
นายอภิรักษ์    ศรีวโรบล
image
นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์
image
นางสาวปัทมา  บุญยวรรณ
image
นางสาววัลยา  สิงห์แก้ว
image
นายวรรณชัย คมขำ
image
นายสถาพร  มอญวัด
แฟ้มสะสมผลงาน  
image
นายสุภาพ  พฤกษ์สุวรรณ์
image
นางสาวภัทรมณ   บุ้งทอง
Powered by MakeWebEasy.com