กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
วิทยาศาสตร์
image
นายนาวิน มดตะน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
image
นางนภัสวรรณ  นามวงษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
แฟ้มสะสมผลงาน  
image
นางสาวชนกกมล ลาภหลาย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
image
นางกิตติมา ธีรสรเดช
image
นางมาลิสา   เครือเนตร
image
นางกุลกาญจน์   ชัยขรรค์เมือง
image
นางพิมนุชา อู๊ดเจริญ
image
นางสาวชลิสรา ทรัพย์เกษร์วงษ์
image
นางสาวเสาวภาคส์  แสงสว่าง
image
นางสาวกนกนันท์  ก้านทอง
image
นางจิราพร  ญานเพิ่ม
image
นางสาวสุคนธา บุญลือ
image
นางสาวสุวิมล  อนันต์ทวีรัชต์
image
นางสาวพิชชาภา  ผกาผล
image
นางสาวพัชรินทร์  หยกพิทักษ์โชค
image
 นางสาวสิริกรณ์ สร้อยศิรินุกูล
image
นางสาวจินตนา แก้วพวง
image
นางสาวพิสมัย ขันโมลี
image
นายอนุกูล  อันอาษา
image
นางสาวรังสิกุล ศิริรังษี
image
นางสาวบุศรัตน์ รู้ยืนยง
image
นายพีรเจตน์ ตั้งวงษ์เลิศ
image
นางสาวกฤตลักษณ์ ดีแป้น
image
นางสาวนนทพร มงคลสกุลฤทธิ์
image
นางสาวพิกุลทอง จรูญแสง
image


image
image
คอมพิวเตอร์
image
นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์สุข
หัวหน้ากลุ่มวิชา
แฟ้มสะสมผลงาน    
image
นายวรรณชัย คมขำ
รองหัวหน้ากลุ่มวิชา
image
นายชโลทร   เอี่ยมโวทาน
image
นายอภิรักษ์    ศรีวโรบล
image
นางสาวธฤตมล จดชัยภูมิ
image
นางสาวปัทมา  บุญยวรรณ
image
นางสาววัลยา  สิงห์แก้ว
image
นางสาวปาริชาต เกษเจริญคุณ
image
นายสถาพร  มอญวัด
แฟ้มสะสมผลงาน  
image
นายกิตติศักดิ์ นาคหัสดี
image
นายสหรัฐ การบรรจง
Powered by MakeWebEasy.com