กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
image

image
นายชนิตร์นันท์  มหาครุธ  ใจอ่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
image
นางสาวชลธิชา   ม่วงศรีจันทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
image
นางสาวจุรีรัตน์    ปูพบุญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
image
นางเดือนเต็ม   ลิมปตานนท์
image
นางสาวสุรีพร   โพธิ์ทอง
image
นายอนุชิต   โพธิวงค์
image
นางนาตยา  มียศ
image
นางสาวสุภาลักษมี   จันทุมมา
image
นางกัลยา ทับทิมเทศ
image
นายรัฐศาสตร์  พิพัฒน์ณัชพงศ์
image
นายอนิวรรต  จันทร์เทพ
image
นางสุภัทรา อิ่มอ่ำ
image
นายศตวรรษ เลียมไธสง
image
นางสาวอรสินี ทองแรง
image
นางสาววาสนา โชติวุฒิพัฒนา
image
นายสุทัศน์ ช่อมะลิ
Powered by MakeWebEasy.com