กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
image
ภาษาอังกฤษ 
image
นางสาวศิริวรรณ   ดีศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
image
นางเมธาวี เกดา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
image
นางสาวเนตรนภา เวียงคำ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
image
นางณัชชา  เอกรัตน์
image
นายไตรรงค์   ลิ้มเจริญ
image
นางศิริวรรณ วีระกิจพานิช
image
นางปรียาวรรณ  พิพัฒน์ณัฐพงศ์
image
นายเปี่ยมปิติ    เต็มทอง
image
นางสาววรรธนันท์  กิติคุณานนท์
image
นายอติเทพ  คำมาทอง
image
นางสาวพัชราภา  มณีวงษ์
image
นางสาวพรสิริ   สะหาย
image
นายนันทพันธ์ ปะวะศรี
image
นางสาววิมลรัตน์ มีพร
ครูชาวต่างชาติ
image
Mrs. Laryniel Edulsa De Leon
image
Mr. Wilbert Jay Magamano Panulaya
image
Mr. Jingky Villanueva Marquez
image
Mr.​ Devenlo Tagalog​ Empinado
image
Mr.​ Boni Karl​ Reyes Rollon
image
Mr. Billy Joe Labado Jumat
image
Ms. Jill Tionko Maduramente
image
Ms.​ Rodelyn​ Cenabre Virador
ภาษาจีน
image
นางสาวนุชจรีย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน
หัวหน้าภาษาจีน
image
นางสาวธนัฎฐ์ชนก   แก้วมีศรี
รองหัวหน้าวิชาภาษาจีน
image
นางสาวณิชนันทน์  ศรีสว่าง
image
ภาษาญี่ปุ่น
image
นางปาลิดา  ยงทวี
หัวหน้าภาษาญี่ปุ่น 
image
นายวโรดม   กาญจนลาภ
image
นายศักดิ์พล   อุดมสินประเสริฐ 

ภาษาเกาหลี

image
นางสาวศรัญญา มิ่งเมือง
Powered by MakeWebEasy.com