คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง
image
“เครือข่ายเข้มแข็ง ร่วมแรงสามัคคี สร้างศักดิ์ศรีหอวังนนท์ พัฒนาคนให้เป็นเลิศ”
image
   พันธกิจ
  1.  สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน
  2.  ส่งเสริมผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียน การสอนของโรงเรียน
  3.  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
  4.  ธำรงรักษาไว้ซึ่งกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
  5.  สนับสนุนและส่งเสริมการติดต่อสื่อสาร ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ
 
Powered by MakeWebEasy.com