กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
image
อุตสาหกรรม
image
นายสุชิน   ฟักสังข์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มวิชา
image
นางสาวธันยพร  เหมพิจิตร
รองหัวหน้ากลุ่มวิชา
image
นายธนะพงษ์   กุมารสิทธิ์
image
นายพชร  ธนาสูรย์
image
นายททนที   ทวีโชติ
คหกรรม
image
นางเดือนนภา   อุ่นอ่อน
หัวหน้ากลุ่มวิชา
image
นางธัญญพัทธ์    จิระวุฒิพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มวิชา
image
นางสาวณัฐกฤตา  ปาลี
image
นายอรรถชัย  สีจันทร์
ธุรกิจ
image
นางปทุมพร  กลิ่นธรรมเสน
หัวหน้ากลุ่มวิชา
image
นางสาวอรุณี  กงลา
รองหัวหน้ากลุ่มวิชา
image
นางมณี   สมบูรณ์บดีบุตร
image
นางกรุณรัตน์   เที้ยธิทรัพย์
image
นางอรวรรณ ฟักสังข์
image
นางสาวรัตนา รุ่งรัศมี
image
นางสาวศิริพร สุรินทร์
image
นางวนิดา จำนงค์

เกษตร

image
นางอาริตา สุขเพ็ญ
Powered by MakeWebEasy.com