กลุ่มบริหารวิชาการ
image
image
นางสาวตติยา  อ่วมสอาด
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
สำนักงานวิชาการ
image
นางสาวเสาวรส  แว่นแก้ว  
image
image
image
งานทะเบียนวัดผล
image
นางสาวพัชราภา มณีวงษ์
หัวหน้างาน
image
image
image
หลักสูตรและตารางสอน
image
นางสาวชลธิชา ม่วงศรีจันทร์
หัวหน้างาน
image
 นิเทศภายใน
image

นางอรวรรณ   ฟักสังข์
หัวหน้างาน

image
image
image
งานเอกสารสิ่งพิมพ์
image

นายกิตติพงษ์  พลเจียก
หัวหน้างาน

image
image
image
งานพัฒนาผู้เรียน
image
นางสาวเสาวภาคส์ แสงสว่าง
หัวหน้างาน
image
นายรัฐศาสตร์ พิพัฒน์ณัฐพงศ์
รองหัวหน้างาน
image
image
Powered by MakeWebEasy.com