คณะกรรมการสถานศึกษา
image
1. นายสนศรี                บุญเรือง   ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นายประทุม               นวลเขียว
3. รศ. สาโรจน์              นิลดำ
4. นายพิศาล                จอโภชาอุดม
5. พลเอกอภิชาติ            อุ่นอ่อน
6. นายชัยวัฒน์             เลิศศักดิ์เสรีกุล
7. ผศ.ดร.จุรีรัตน์            สุดรุ่ง
8. นางสุมิตรา              จันทร์เพ็ญ
9. พระครูโสภณประชากิจ
10. พระปลัดสมพรวร ธ มฺโม
11. พ.อ. บุรินทร์            สายเสมา
12. นายประยูร             ฟักสังข์ 
13. นางพรทิพย์            ศรีสันเทียะ
14. ว่าที่ร.ต.ภาณุพงศ์      บรรดาศักดิ์
15. นายรังสิมันต์          ยาละ
Powered by MakeWebEasy.com