สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศ มาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศ มาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการ ดำเนินชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมในวงกว้าง ในส่วนของการศึกษาได้รับผลกระทบทั้ง การรับนักเรียน การสอบเข้าศึกษาต่อ การเปิดภาคเรียน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนให้เหมาะสมกับ สถานการณ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีดังนี้  อ่านประกาศ

Tags :

view