สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4

รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4

รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 (ดูรายชื่อ) รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 (ดูรายชื่อ)

อ่านต่อ
สรุปการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562

สรุปการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วัน/ เดือน/ ปี ในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่ ความสามารถพิเศษ รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 22 มี.ค. 6...

อ่านต่อ
ประกาศผลผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมั...

อ่านต่อ
ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 พระราชบัญญัติ...

อ่านต่อ

แบบฟอร์ม Teach_Blueprint 2562

คู่มือ การใช้ MY Office school

งานวิจัย

กิจการนักเรียน

 

สารสนเทศโรงเรียน

สื่อการสอน

ครูพิมนุชา

ครูเชิดศักดิ์

ครู รุจิอาภา

ครู สุภาลักษมี

ครู เบญจมาพร

ครู จุฑามาศ

24 พฤศจิกายน 2559 ลูกนวมินทร์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคา

ถ้าไม่สามารถดูวีดีโอได้ให้คลิกลิงค์ข้างล่าง https://video-ams3-1.xx.f...