สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2563

ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

             เรื่อง รายชื่อผู้สมัครจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารใน โรงเรียน ประเภทข้าวราดแกงมีผู้สมัคร ดังรายชื่อต่อไปนี้  ( ประกาศรายชื่อ )

                       ๑.นางสาวศรีสกุล พันธ์สังข์

                       ๒.นางณัฐชาญานีย์ กุญชร ณ อยุธยา

                       ๓.นางอุดมพร โฮมเชาว์

                       ๔.นางเนาวรัตน์ ทองเทศ

                       ๕.นางนันทวัน ภูนุช

                       ๖.นางเฉลียว ตระการเกตุ

                       ๗.นางปุญชรัสมิ์ อัชฌประเสริฐ

                       ๘.นายสราวุฒิ ลาแก้ว

                       ๙.นางนิตยา แก้วพาที

===============================

๑. ผู้ยื่นใบสมัครที่มีรายชื่อตามประกาศ จะต้องเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์เพื่อมาประกอบอาหารให้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงอาหารโรงเรียน

๒.ประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ให้มารายงานตัว และทำสัญญาในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ.ห้องเกียรติยศ งานการเงิน กลุ่มการบริหาร งบประมาณบุคคลและแผนงาน

Tags :

view