ประกาศ การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน

Last updated: 20 Mar 2023  |  1925 Views  | 

ประกาศ การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน

  ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ในโรงเรียน ดังนี้ ๑.ร้านเบเกอรี่ จำนวน ๑ ร้าน ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมจำหน่ายอาหาร ขอให้ดำเนินการดังนี้ ๑.๑ ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการยื่นความประสงค์ขอจำหน่ายอาหารได้ที่งาน ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.หรือดาวน์โหลดเอกสารที่ WWW.hwn.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ๑.๒ การยื่นใบสมัคร ได้ที่งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีภายในวัน พุธที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. ๑.๓.โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งนี้เอกสาร ที่ยื่นต่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นเอกสารของทางราชการ ๑.๔ ผู้ยื่นใบสมัครที่มีรายชื่อตามประกาศในข้อ ๓ จะต้องเตรียมเบเกอรี่ที่จะจำหน่ายมาให้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก และสรุปประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙๐.๐๐ น. ณ โรงอาหารโรงเรียน ๑.๕ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้มารายงานตัวและทำสัญญาในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานการเงิน กลุ่มการบริหารงบประมาณบุคคลและแผนงาน

Related content

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy