วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  คติพจน์
สุสฺสูสํ  ลภเต  ปญญํ  ผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา

  วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

  พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริม พัฒนาครูสู่มาตรฐานครูมืออาชีพ
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมไทย รักและภาคภูมิใจในองค์กรและ สถาบันหลักของชาติ
5. บริหารองค์กรด้วยระบบคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล

  เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีคุณภาพสู่มืออาชีพ
3. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย รักและภาคภูมิใจในองค์กรและสถาบันหลักของชาติ
5. องค์กรมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy