วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  คติพจน์
สุสฺสูสํ  ลภเต  ปญญํ  ผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา

  วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

  พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริม พัฒนาครูสู่มาตรฐานครูมืออาชีพ
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมไทย รักและภาคภูมิใจในองค์กรและ สถาบันหลักของชาติ
5. บริหารองค์กรด้วยระบบคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล

  เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีคุณภาพสู่มืออาชีพ
3. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย รักและภาคภูมิใจในองค์กรและสถาบันหลักของชาติ
5. องค์กรมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

Powered by MakeWebEasy.com