นโยบายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

image
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนจบหลักสูตร
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมครูให้มีการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
6. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
7. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน ชุมชน และเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy