คุณลักษณะอันพึงประสงค์

image

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตรสาธารณะ

  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู-อาจารย์
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy