งดการสอบเพื่อวัดพื้นฐานวิชาประจำแผนการเรียนของนักเรียนที่ได้รับโควตา (ม.3 รร. เดิม)

Last updated: 2021-05-21  |  4633 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งดการสอบเพื่อวัดพื้นฐานวิชาประจำแผนการเรียนของนักเรียนที่ได้รับโควตา (ม.3 รร. เดิม)

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ห้องเรียนปกติ
และห้องเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ประเภท
คัดเลือกกรณีพิเศษ (โควตา)

   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๓๐๙/ว๑๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อีกทั้งเป็นการจ ากัดจำนวนผู้ที่เข้ามาภายในสถานศึกษาในกรณีเหตุจำเป็น ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ให้บริการของโรงเรียน และเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) นั้น

   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จึงแก้ไขประกาศการรับสมัครนักเรียน ดังนี้

   ๑. การสอบเพื่อวัดพื้นฐานวิชาประจำแผนการเรียนของนักเรียนที่ได้รับโควตา นักเรียนที่มีเลขประจำตัวสอบตั้งแต่ ๔๑๐๐๑–๔๙๐๑๓ ไม่ต้องมาสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๖๔

  รายชื่อนักเรียนที่ไม่ต้องเข้าสอบ (คลิ๊กดูรายชื่อ)  


   
๒. นักเรียนที่มีเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่ ๕๑๐๐๑ – ๕๗๐๐๖ ต้องสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนแผนการเรียน และนักเรียนรอบทั่วไปที่มีเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่ ๖๑๐๐๑ – ๖๘๐๑๕ ให้เข้าสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

  รายชื่อนักเรียนที่ต้องเข้าสอบ (คลิ๊กดูรายชื่อ)  Powered by MakeWebEasy.com