สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา ๒๕๖๓

**********************************

         ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็น ครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย (ทำงานประจำสำนักอำนวยการ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร ครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย (ทำงานประจำสำนักอำนวยการ) จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก

         ๒.๑ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

         ๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือแสดงสิทธิที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

         ๒.๓ เป็นผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กลุมวิชาหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย

         ๒.๔เพศชาย

         ๒.๕ ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

         ๒.๖ สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

         ๒.๗ มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (โปรแกรมในตระกูล Microsoft Office)

         ๒.๘ สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

          ๒.๙ หากมีประสบการณ์การทำงานในสำนักงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

......อ่านประกาศเพิ่มเติม.....

Tags :

view