สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

         ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการ ดำเนินชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมในวงกว้าง ในส่วนของการศึกษาได้รับผลกระทบทั้ง การรับนักเรียน การสอบเข้าศึกษาต่อ การเปิดภาคเรียน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดแนวทางเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนให้เหมาะสม กับสถานการณ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีจึงได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้  อ่านประกาศ

Tags :

view