สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

TOR ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

       เนื่่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น มีสภาพเก่าทรุดโทรมจากการใช้งานมายาวนานกว่า 25 ปี และบนอาคาร มีนกพิราบมาอาศัยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้มีความเหมาะสมในปัจจุบันให้บรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องมีอาคารเรียน ห้องเรียนและสภาพภูมิทัศน์ที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ที่มีสภาพพร้อมใช้งานิซึ่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจาารณาความจำเป็นดังกล่าวได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

โหลดเอกสารที่นี่

1.ร่างขอบเขตงาน TOR
2.ผังอาคาร
3.สรุปค่าปรับปรุงซ่อมแซม

Tags :

view