สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศ การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศ การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารใน โรงเรียน ดังนี้ ๑. ข้าวราดแกง จำนวน ๑ ร้าน ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมจำหน่ายอาหาร ขอให้ดำเนินการดังนี้ ๑.๑ ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการยื่นความประสงค์ขอจำหน่ายอาหารได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.หรือดาวน์โหลดเอกสารที่ www.hwn.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑.๒ การยื่นใบสมัคร ได้ที่งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีภายในจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. ๑.๓.โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ทั้งนี้ เอกสารที่ยื่นต่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นเอกสารของทางราชการ ๑.๔ ผู้ยื่นใบสมัครที่มีรายชื่อตามประกาศในข้อ ๓ จะต้องเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์มาประกอบ อาหาร ให้พิจารณาคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงอาหารของโรงเรียน และ ประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑.๕ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ให้มารายงานตัวและทำสัญญาในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ.ห้องเกียรติยศ งานการเงิน กลุ่มการบริหารงบประมาณบุคคลและแผนงาน

แบบยื่นความจำนงเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา (ดาวน์โหลด)

Tags :

view