สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รับสมัครห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

รับสมัครห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2563

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ

 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

-------------------------------------------

         กระทรวงศึกษาธิการได้กา หนดนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนญุาตให้สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในลักษณะของห้องเรียนพิเศษ เพื่อแยกการรับนักเรียนที่มีความสามารถกลุ่มนี้ ออกมาต่างหาก จากการรับนักเรียนปกติทั่วไป และเพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาประจา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย  โรงเรียนนวมนิทราชนิูทิศ หอวัง นนทบุรี สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ จึงก าหนดแนว ทางการรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พุทธศักราช ๒๕๕๕ (สสวท) ดา้น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  (Intensive Program) ด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ด้านวิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร์ (Intensive English Program) ,ด้านภาษาจนี (Intensive Chinese Program) และด้านภาษาญี่ปนุ่ (Intensive Japanese Program) ดังนี้......อ่านประกาศ......

=================================

((( หลักฐานการสมัคร  ))) 

Tags :

view