สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศการจัดกิจกรรมภายใน (กีฬาสี)

ประกาศการจัดกิจกรรมภายใน (กีฬาสี)

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

เรื่อง การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน

เนื่องด้วยในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน หอวังนนท์เกมส์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งพบว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ในช่วงก่อนวันจัดกิจกรรมมีนักเรียนบางส่วนที่ทํา กิจกรรมของคณะสีต่างๆ ได้ใช้พื้นที่ภายนอกโรงเรียน ทํากิจกรรม โดยนักเรียนบางคนก็ไม่ได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และไม่เกิดความปลอดภัยกับตัวนักเรียนเอง กิจกรรมดังกล่าวอาทิเช่น การเปิดเพลงซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ การทํา ขบวนพาเหรดที่มีนักเรียนเข้าไปร่วมกลุ่มกันเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดปัญหาเรื่องเสียงและขยะกับชุมชนใกล้เคียง จนมีผู้ปกครองได้แจ้งโรงเรียนทราบทางโทรศัพท์

ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนจึงมีนโยบายให้ทุกคณะสีมาใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนทํากิจกรรม ซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ การทําขบวนพาเหรดคณะสี ตกแต่งอัฒจันทร์เชียร์ และการทําพาเหรดกลางในลานโดมได้ และให้สามารถพักค้างคืนได้ ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยโรงเรียนกําหนดให้คณะสีใช้พื้นที่พัก ค้างคืน ในหอประชุมใหญ่ชั้น ๓ และขบวนพาเหรดกลางใช้ห้องราชพฤกษ์และลานโดมได้ เพื่อความปลอดภัย และในการนี้ เครือข่ายผู้ปกครองได้ประกอบอาหารดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง/ครูที่ช่วยทํางานของคณะสี และ ครูเวรที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย........อ่านเพิ่ม.......


Tags :

view