สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่การเงิน

 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน  เจ้าหน้าที่การเงิน

*********************

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓              มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน ๗ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/                 ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖             สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอน ดังนี้

                   ๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี  ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

จำนวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (มีประกันสังคม) มีประสบการณ์การทำงาน

ด้านวิชาการ

                   ๑.๒ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี  ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 

จำนวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (มีประกันสังคม)  มีประสบการณ์การทำงาน

ด้านวิชาการ

                   ๑.๓ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี  ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา 

จำนวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (มีประกันสังคม)

                   ๑.๔ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี  ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเกษตร

จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (มีประกันสังคม)

                   ๑.๕ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี  ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกอุตสาหกรรม หรือสาขา    ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (มีประกันสังคม)

                   ลำดับที่ ๑.๑ – ๑.๕  จ้างโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

                   ๑.๖ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน วุฒิอนุปริญญา การบัญชี การบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  จำนวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๓,๓๐๐ บาท/เดือน (มีประกันสังคม)  หากมีประสบการณ์ในการทำงาน

จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ จ้างโดยงบดำเนินการระดมทรัพยากรและสวัสดิการราบได้สถานศึกษา

..........อ่านประกาศเพิ่ม.........ประกาศเพิ่มเติม........

Tags :

view