สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เอกสารกลุ่มงานวิชาการ

โหลดเอกสาร

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint) มัธยมศึกษาปีที่ 1  (ดาวน์โหลด)

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint) มัธยมศึกษาปีที่ 2  (ดาวน์โหลด)

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint) มัธยมศึกษาปีที่ 3  (ดาวน์โหลด)

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint) มัธยมศึกษาปีที่ 4  (ดาวน์โหลด)

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint) มัธยมศึกษาปีที่ 5  (ดาวน์โหลด)

เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ (Teach Blueprint) มัธยมศึกษาปีที่ 6  (ดาวน์โหลด)

แผนการจัดการเรียนรู้-แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชา (ดาวน์โหลด)

รายละเอียดการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่องจนจบรายวิชาหรือบล็อกคอร์ส (Block Course)  (ดาวน์โหลด)

----------------------------------------------------------------

แบบเสนอรายชื่อนักเรียนเพื่อรับการประเมินรางวัลเพชรราชพฤกษ์ปี 2562 (ดาวน์โหลด)
----------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มรายชื่อหนังสือเรียน ปีการศึกษา  2563  (ดาวน์โหลด)

คำชี้แจง

1.      ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรุณาตรวจสอบหนังสือ บนเว็บไซต์    http://academic.obec.go.th/textbook/web/  ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา (หนังสือเรียนฟรี 15 ปี)  **ถ้าไม่มีในบัญชีกำหนดสื่อให้เปลี่ยนแปลงเล่มที่มีในบัญชีแทน

2.      พร้อมจัดพิมพ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ ในเว็บไซต์

3.      ส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2563  จัดส่งข้อมูลรายชื่อหนังสือทั้งหมดไปที่   E-mail :  saowaroswankaewann@gmail.com

----------------------------------------------------------------

Tags :

view