สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สรุปการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

สรุปการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วัน/ เดือน/ ปี ในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่ ความสามารถพิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
22 มี.ค. 62 18 19 37 57 58 115 16 14 30 91 91 182
23 มี.ค. 62 25 15 40 88 86 174  4  14 18  117   115 232
25 มี.ค. 62  18  17  35 46   58  104  0  0  0 64   75  139
26 มี.ค. 62  7 10  17   31  51 82  38   61 99 
27 มี.ค. 62  1  2  3  13 11   24  0  0  11  13  24
รวม 69 63 133 235 264 499 20 28 48 324 355 679

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

แผนการเรียน 22 มี.ค. 62 23 มี.ค. 62 25 มี.ค. 62 26 มี.ค. 62 27 มี.ค. 62
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 5  8 12 
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 2  8  9  14
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 4  3  12
อักษรศาสตร์นิเทศศาสตร์อังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น 11  5  6  7
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 0  4  3  0
นันทนาการและการกีฬา 6  2  0  1
บริหารธุรกิจ 3 3  2  3  4
วัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ 1  0  1  4
รวม 33 28   32  29  59Tags :

view