สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ม. 3 ปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ม. 3 ปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2562

        ตามที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ประกาศให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยื่นความจำนงสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โดยพิจารณาจากผลการเรียน เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน โรงเรียนได้ใช้กระบวนการแนะแนว ให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบ หลักการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาโดยตลอด
บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 จานวน 275 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลาดับ..... โหลดรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562......

Tags :

view