สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตร 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ไว้ดังนี้.......(อ่านประกาศ)......


 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถพิเศษ

1. ความสามารถพิเศษงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (เกณฑ์)

2. ความสามารถพิเศษดนตรีไทย (เกณฑ์)

3. ความสามารถพิเศษดนตรีสากล (เกณฑ์)

4. ความสามารถพิเศษด้านกีฬาอื่นๆ (เกณฑ์)

5. ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล (เกณฑ์)

6. ความสามารถพิเศษนาฏศิลป์ (เกณฑ์)กรุณาอ่านคำอธิบายการกรอกใบสมัครออนไลน์    (โหลดเอกสาร)

     

Tags :

view