สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

          กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุญาตให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในลักษณะของห้องเรียนพิเศษ เพื่อแยกการรับนักเรียนที่มีความสามารถกลุ่มนี้ออกมาต่างหาก จากการรับนักเรียนปกติทั่วไป และเพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

          โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พุทธศักราช ๒๕๕๕ (สสวท) ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  (Intensive Program) ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive English Program) ,ด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program) และด้านภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program) ดังนี้  

        พื้นที่บริการของโรงเรียน
                        โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนตามหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive Program) ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)  ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive English Program) ,ด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program) และด้านภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program) ไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ เพื่อเปิดโอกาสทางศึกษาให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีความสามารถพิเศษได้พัฒนาเต็มศักยภาพ

           จำนวนนักเรียนที่จะรับ
                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
                        - เน้นศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  (Intensive Program) ตามหลักสูตร สสวท. จำนวน ๒  ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน ๓๖ คน รับจำนวน ๗๒ คน
                        - เน้นศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)   จำนวน ๒ ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน ๓๖ คน รับจำนวน ๗๒ คน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
            - เน้นศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive Program) จำนวน  ๒ ห้องเรียน ห้องเรียนละ

ไม่เกิน ๓๖ คน รับจำนวน ๗๒ คน ดังนี้ ประเภทของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี คัดเลือกกรณีพิเศษ จำนวน ๕๘ คน และประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป จำนวน ๑๔  คน

                      - เน้นศักยภาพทาง คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) และเน้นศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Intensive English Program) จำนวน ๑ ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน ๓๖ คน ดังนี้ ประเภทของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คัดเลือกกรณีพิเศษจำนวน ๒๙ คน และประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป จำนวน ๗ คน

                      - เน้นศักยภาพทางด้านภาษาจีน (Intensive Chinese Program) จำนวน ๑ ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน ๓๖ คน

                      - เน้นศักยภาพทางด้านภาษาญี่ปุ่น (Intensive Japanese Program) จำนวน ๑ ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน ๓๖ คน       


----------------------------------------------------------------------------------------

อ่านประเกาศเพิ่มเติมที่นี่  (โหลดประกาศ

คำอธิบายการกรอกใบสมัคร    (โหลดเอกสาร)

----------------------------------------------------------------------------------------

  

Tags :

view