สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam  เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

โครงการห้องเรียนพิเศษ กำหนดการรับสมัคร Pre - Exam

เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

----------------------------------------------------------------------

            โครงการห้องเรียนพิเศษได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี (IP) และด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (IEP) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  ทางโครงการห้องเรียนพิเศษฯ จึงจัดโครงการทดลองสอบคัดเลือก (Pre-Exam) เข้าเรียน ม.1(IP) , ม.1 (IEP), ม.4 (IP) และม.4 (IEP) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพตนเองเป็นการส่งเสริมนักเรียนและผู้ปกครองได้เตรียมตัวสู่การเรียนในอนาคต


กำหนดการรับสมัคร

-  ตั้งแต่วันที่ 3-31 มกราคม  2562   เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   ณ ห้องประชาสัมพันธ์   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

 หลักฐานในการสมัคร

-  ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์โรงเรียนที่ www.hwn.ac.th  -  ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาสี  สวมชุดนักเรียน     
   ขนาด 1 - 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

- ค่าสมัครสอบ Pre-Exam 250 บาท

การทดสอบ

-  ทดสอบ Pre-Exam วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 09.00-12.20 น. ใช้แบบทดสอบความพร้อมทางการเรียน 3 รายวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

  

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ

-  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็ปไซด์ของโรงเรียน www.hwn.ac.th หรือบริเวณลานเฉลิมพระเกิยรติ  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี

รางวัลสำหรับนักเรียนคนเก่ง

นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1- 10 ได้โควตาในการเรียนห้องเรียนพิเศษ

(โดยมีเงื่อนไขคือ นักเรียนต้องมาสมัครสอบที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรีตามประกาศรับสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ)

----------------------------------------------------------------------

โหลดประกาศและใบสมัครสอบ   Pre-exam   

ประกาศพรีเอกแซม

ใบสมัคร Pre-exam  ปี  2562  ม.1

ใบสมัคร Pre-exam  ปี  2562  ม.4


Tags :

view