สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(จิตอาสา)

คำชี้แจงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 

  1. นักเรียนรวมกลุ่มกันเอง กลุ่มละประมาน 8-10 คนไม่จำกัดระดับชั้นโดยมีครูเป็นที่

ปรึกษากิจกรรม

2. นักเรียนเขียนโครงการ วางแผนการดำเนินกิจกรรมตามความเป็นจริงที่ปฏิบัติได้

3. ดำเนินงานตามโครงการ เก็บภาพถ่ายหรือเอกสารรับรองการทำกิจกรรมขณะดำเนินการ

    ด้วยจากหน่วยงานที่สถานที่ที่นักเรียนไปทำกิจกรรม

4. สรุปผลงานส่งคณะกรรมการเพื่อประเมินผล ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน

5. นักเรียนทุกคนต้องทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องทุกปีโดย

    ในชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นปีละ 15 ชั่วโมง (รวม 3 ปี 45 ชั่วโมง) เน้นในสถานศึกษา

    และมัธยมศึกษาตอนปลายปีละ 20 ชั่วโมง (รวม 3 ปี 60 ชั่วโมง) เน้นในชุมชนหรือ

    ภายนอกสถานศึกษา

6. การประเมินผล ถ้าไม่ผ่าน ต้องซ่อมเสริม จนกว่าจะผ่าน

------------------------------------------------------

แบบฟอร์มกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(จิตอาสา)  โหลดเอกสาร

Tags :

view