สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

--------------------------------------------------------------

หลักการ

      เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  2557 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารงานและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 นโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 และความต้องการของประชาชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3       โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2561  ดังนี้   .....อ่านประกาศเพิ่มเติม.....

-----------------------------------------------------------------------------------------

นักเรียนความสามารถพิเศษปีการศึกษา 2561  มีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านนาฏศิลป์      (อ่านรายละอียด

2.ด้านดนตรีไทย   (อ่านรายละอียด

3.ด้านดนตรีสากล        (อ่านรายละอียด)

4. ด้านกีฬาวอลเลย์บอล      (อ่านรายละอียด)

5. ด้านกีฬาอื่นๆ      (อ่านรายละอียด)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ปิด การรับสมัคร

Tags :

view