สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงสร้างเวลาเรียน

            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

     ภาษาไทย

 

๑๒๐

(๓ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

๒๔๐

(๖ นก.)

     คณิตศาสตร์

๑๒๐

(๓ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

๒๔๐

(๖ นก.)

     วิทยาศาสตร์

๑๒๐

(๓ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

๒๔๐

(๖ นก.)

    สังคมศึกษา ศาสนา

    และวัฒนธรรม

๑๖๐

(๔ นก.)

๑๖๐

(๔ นก.)

๑๖๐

(๔ นก.)

๓๒๐

(๘ นก.)

    สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐

(๒นก.)

๘๐

(๒ นก.)

๘๐

(๒ นก.)

๑๒๐

(๓นก.)

    ศิลปะ

๘๐

(๒นก.)

๘๐

(๒ นก.)

๘๐

(๒ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

    การงานอาชีพและ

     เทคโนโลยี

๘๐

(๒นก.)

๘๐

(๒ นก.)

๘๐

(๒ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

    ภาษาต่างประเทศ

๑๒๐

(๓ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

๒๔๐

(๖ นก.)

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๘๘๐

(๒๒ นก.)

๘๘๐

(๒๒ นก.)

๘๘๐

(๒๒ นก.)

๑,๖๔๐

(๔๑ นก.)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๓๖๐

รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม          ตามความพร้อมและจุดเน้น

ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง

     หน้าที่พลเมือง ( เพิ่มเติม )

๔๐

(๑ นก.)

๔๐

(๑ นก.)

๔๐

(๑ นก.)

๘๐

(๒ นก.)

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

รวม ๓ปี

ไม่น้อยกว่า

 ๓,๖๐๐ ชั่วโมง---------------------------------------------------------------------

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

---------------------------------------------------------------------1.กลุ่มการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

2.กลุ่มการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  เน้นวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  

3.กลุ่มการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4.กลุ่มการเรียน นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 

5.กลุ่มการเรียน อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ( เน้นภาษาอังกฤษ/ ภาษาจีน/ ภาษาญี่ปุ่น )

6.กลุ่มการเรียน บริหารธุรกิจ  

7.กลุ่มการเรียน นันทนาการและการกีฬา

8.กลุ่มการเรียน วัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์   

9.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ (IP)

10.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ (IEP)

Tags :

view