สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รับสมัครห้องเรียนพิเศษ IP,IEP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครห้องเรียนพิเศษ IP,IEP  ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

        กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุญาตให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในลักษณะของห้องเรียนพิเศษ เพื่อแยกการรับนักเรียนที่มีความสามารถกลุ่มนี้ออกมาต่างหากจากการรับนักเรียนปกติทั่วไป และเพื่อให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำกัหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลังสูตรกระทรวงศึกษาธิการแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พุทธศักราช 2555 (สสวท) ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี (Intensive Program)  และด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   (Intensive English Program).......อ่านต่อ.......

---------------------------------------------------------------------------------------

 ดาวน์โหลด   คู่มือการการอกใบสมัคร

---------------------------------------------------------------------------------------

ปิดการรับสมัคร

Tags :

view