สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
------------------------------------------
ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาว โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 39 (1) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวประจำห้องดังต่อไปนี้...........โหลดเอกสาร...........

Tags :

view