สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แบบฟอร์มการศึกษาตอ

     เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ของขาราชการและลูกจางประจําสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศของ และลูกจางประจําสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 

 โหลดเอกสาร ที่นี่  DOWNLOAD

Tags :

view