สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หอวัง นนท์ ได้เหรียญทองฟุตซอล กีฬาธนาคารโรงเรียน 56

หอวัง นนท์ ได้เหรียญทองฟุตซอล กีฬาธนาคารโรงเรียน 56
ทีมฟุตซอลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน

ประจําปีพุทธศักราช 2556

หลักการและเหตุผล

ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารที่มีบทบาทในการส่งเสริมให้สังคมไทยได้รู้จักการออมบนพื้นฐานการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นและปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดมา โดยเชื่อมั่นว่า หากคนไทยมีจิตสํานึกรักการออมตั้งแต่วัยเยาว์จะส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นความสําคัญของการออมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตตลอดจนส่งผลให้ประเทศชาติเข้มแข็งได้ด้วยเงินออมของคนในชาติธนาคารออมสินจึงได้จัดให้มีโครงการธนาคารโรงเรียน ซึ่งดําเนินการมาแล้วกว่า 15 ปีนอกจากนี้ใน ปี 2555 ที่ผ่านมา ธนาคารยังเห็นความสําคัญในการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียน / นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน โดยส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพิ่มทักษะเสริมสร้างประสบการณ์การทํางานเป็นทีมตลอดจนเป็นบันไดเข้าสู่โครงการช้างเผือกของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆและเป็นนักกีฬาระดับประเทศต่อไป

ในปี 2556 ธนาคารออมสินยังให้ความสําคัญของการสนับสนุนให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย การรู้รักสามัคคีซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะนำไปใช้ในการดําเนินชีวิต อันจะส่งผลให้สมาชิกธนาคารโรงเรียนสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณภาพต่อสังคม จึงได้กําหนดให้มีโครงการกีฬาธนาคารโรงเรียนต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

1. วัตถุประสงค์

1.1 ส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

            1.2 ส่งเสริมเยาวชนให้มีวินัยมีการบริหารเวลาและการบริหารจัดการตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

            1.3 ยกระดับธนาคารโรงเรียนเพิ่มเติมจากการมีกิจกรรมการออมให้มีการแข่งขันกีฬาในธนาคารโรงเรียน ธนาคาร     ออมสินด้วย

            1.4 ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ รับรู้ในเรื่องกฎ กติกาและมารยาทด้านกีฬา

            1.5 สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์ด้านการกีฬาส่งเสริมเข้าสู่โครงการช้างเผือกของมหาวิทยาลัยต่างๆและเป็นนักกีฬาระดับประเทศ

2. คุณสมบัตินักกีฬาต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน

3. ชนิดกีฬามี 1 ชนิดกีฬาคือกีฬาฟุตซอลชายรุ่นอายุ 15 ปีและรุ่นอายุ 18 ปี

            (รุ่นอายุ 15 ปีหมายถึงผู้ที่เกิดภายในปีหรือหลังจากปี 2540 เป็นต้นไป)

            (รุ่นอายุ 18 ปีหมายถึงผู้ที่เกิดภายในปีหรือหลังจากปี 2537 เป็นต้นไป)

 4. เวลาดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2556

- มกราคม - มีนาคม 2556 ประชุมและเตรียมงาน พร้อมจัดทําเอกสารต่างๆ

- เมษายน - พฤษภาคม 2556 เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

- พฤษภาคม 2556 จัดสายการแข่งขันในแต่ละพื้นที่

- มิถุนายน - ตุลาคม 2556 ดําเนินการจัดการแข่งขันระดับภาคและระดับสาย

- พฤศจิกายน 2556 ดําเนินการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

- ธันวาคม 2556 รายงานผลการจัดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน

5. รางวัล

เงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร

6. ประโยชน์ที่จะได้รับ

ด้านนักเรียน

1. จุดประกายฝัน มุ่งมั่นตามเป้าหมายคว้าชัยสู่ความสําเร็จ

2. ค้นพบความชอบ ความถนัดและเพียรพยายามตามความมุ่งหวัง

3. เกิดความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของตน ทําให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้น มีความสามารถเทียบชั้นมาตรฐานสากล

4. สร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวาง

5. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่เบิกบาน แจ่มใส

6. มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบนการศึกษาที่มีชื่อเสียงตลอดจนสามารถยึดเป็นอาชีพต่อไปได้

7. เกิดเครือข่ายเกิดความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ระหว่างเพื่อนร่วมโรงเรียน และระหว่างโรงเรียนอย่างไม่มีกฎเกณฑ์และขอบเขตที่ตายตัว

8. สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ

 

ด้านครู / โรงเรียน

1. สร้างชื่อเสียงให้กับคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง

2. ได้รับความรู้เพิ่มการพัฒนาเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการกีฬาตามมาตรฐานการกีฬา

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์การเกื้อกูลระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างครูกับครูในโรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

4. สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

Tags :

1 ความคิดเห็น

  1. 1
    รูปประจำตัว
    Christian Louboutin 11/07/2016 10:26

    replica christian louboutin heelsthat thetory burch boots ability to access the fake christian louboutin from the top is christian louboutin glitter pumpsas the ability to access the unit from the front because either delivers christian louboutin studded pumpsf accessing the unit for loading and unloadingchristian louboutin knockoffs. Diadora shoes Giuseppe Zanotti Bootshave the designChristian Louboutin fit and of course durability thattory burch heels all replica louboutin pumps The company has putChristian Louboutin Asteroid special focus in preserving these Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black which are outlined in their adsGiuseppe Zanotti Sneakers. The firm set up agiuseppe zanotti outlet shoes research and development centre that paves the way to the Milan Institute of Christian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful PumpsCenter. christian louboutin spiked heelsYou’ll find many services you cantory burch flatsprovide for the modern single or couple, replica louboutin shoesand laundry is one of them.Nicholas Kirkwood shoes You will need to have a tory burch outletlarge capacity ,Giuseppe Zanotti Sneakers outlet heavy duty washing machine and the inclination to wash, dry and fold clothes all day.christian louboutin daffodil pumps Beginning tory burch ballet flatsdancers should not purchase Pointe ballet shoes. Some people get a little confused if they have never danced. Trained ballerinas should only use pointeGiuseppe Zanotti online shoes. He also attended christian louboutin replica . It experienced been the preliminarychristian louboutin heels acquired quick fame. Finally there are justGiuseppe Zanotti Sneakers some outfits thachristian louboutin narcissus pumpst need flats,Giuseppe Zanotti Wedge Sneakers and knowing how togiuseppe zanotti identify these outfits is one of the critical skills that you need to insure giuseppe zanottithat the shoe you select does not Tory Burch shoesmake you marlboro cigarettesappear silly or bit replica christian louboutin pumps to determine what heighttory burch flip flops outlet heel suits you antory burch flats saled your attire bestvalentino outlet. A shopper shouldgiuseppe zanotti shoes examine the toe of the sockBuy Marlboro cigarettes for smoother seams that will not be irritating. If value is a concern, multi packs makes sense. Giuseppe Zanotti sale the firm has alwayschristian louboutin glitter heels the overall flexibility elementChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform, the sportschristian louboutin stores You can now your favorite converse pair on the internet alsoBuy Marlboro cigarettes online It offers vitamins which functions as a possible antioxidant and moisturizer just for higher benefitsGiuseppe Zanotti Sneakersis largely marlboro outleta matter of daily care and daily attention to any blemishesGiuseppe Zanotti Bootscare products allows the leather to Giuseppe Zanotti Sneakers onlinebreathe. by contemporary tory burch handbagsartist Faithtory burch reva flats which explores the tory burch flats discount various identities of replica christian louboutin and three small quilts from thetory burch walletsseries by Barbara Watlerhttp://www.marlboros.cc.

แสดงความคิดเห็น

*

*

view