สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

   นายไพรฑูรย์  จารุสาร    

  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี


    นายกิตติศักดิ์  เอี่ยมสุเมธ

    รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป


นางสุกัญญา  ด้วงแก้ว

    รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหาร

    งบประมาณงานบุคคลและแผนงาน


                             

                           นางนงลักษณ์  อริยะดิบ                                              นายสุชิน  ฟักสังข์

              รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มการบริหารวิชาการ                      รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน

                                                                                                   กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน


                           

                                                                 


                                                                  

           

view