สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

                                   บุคลากรงานสำนักงานผู้อำนวยการและงานเลขานุการหัวหน้างาน
นางสาวกิตติยา  กลั่นพจน์


  
 
 
นายนิวรรต  จันทร์เทพ

นางสาวสุพาสนา  ศิริเลิศ
     

1. ประสานงานกับบุคลากรภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก เพื่อความเรียบร้อย และราบรื่นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
2. อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียน 
3. ดูแลความเรียบร้อยและปฏิบัติงานของสำนักงาน 
4. ร่างจดหมายเหตุรายวันเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 
5. ดูแลการใช้จ่ายภายในสำนักงาน ตามงบประมาณที่ได้รับตามแผนงาน 
6. จัดทำวาระการประชุม รายงานการประชุมประจำเดือน 
7. จัดทำวาระการประชุม รายงานการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์ 
8. จัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

view